Algemene Voorwaarden

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Psychologiepraktijk Ilona Verstegen richt zich op psychologische gesprekstherapieën, neurofeedback en biofeedback binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. Psychologiepraktijk Ilona Verstegen is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 59280611.

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer is in deze Psychologiepraktijk Ilona Verstegen, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Psychologiepraktijk Ilona Verstegen. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever na een intakegesprek door opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar persoonsgegevens, bestaande uit NAW gegevens plus telefoonnummer, te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.
 3. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar bijzondere persoonsgegevens vast te leggen in het dossier van opdrachtnemer voor behandeldoeleinden.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | Prijzen en offertes

 1. Voor de door Psychologiepraktijk Ilona Verstegen te verrichten werkzaamheden/te verlenen diensten, is de cliënt het honorarium verschuldigd conform de door Psychologiepraktijk Ilona Verstegen gehanteerde tarieven (blijkens de tarieflijst op de website van Psychologiepraktijk Ilona Verstegen). Psychologiepraktijk Ilona Verstegen is bevoegd deze tarieflijst aan te passen voor in de toekomst te verrichten handelingen. Voor eventuele afgesproken werkzaamheden die buiten deze tarieflijst vallen zal de opdrachtgever, voor zover geen prijsafspraken zijn gemaakt, een redelijk honorarium verschuldigd zijn.
 2. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
 4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.
 5. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

 1. De facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de tariefstelling op de website van Psychologiepraktijk Ilona Verstegen of offerte. Betaling dient te geschieden door overmaking naar IBAN NL37INGB0006268755 t.n.v. Psychologiepraktijk Ilona Verstegen. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum.
 2. Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan Psychologiepraktijk Ilona Verstegen de opdrachtgever – onverminderd het reeds bestaande verzuim – een betalingsherinnering/aanmaning sturen. Blijft ook binnen 14 dagen na verzending van deze betalingsherinnering/aanmaning betaling (geheel of deels) uit, dan is Psychologiepraktijk Ilona Verstegen zonder verdere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te (doen) treffen. De buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van cliënt, conform de wettelijke normbedragen.
 3. Bij betalingsachterstand is Psychologiepraktijk Ilona Verstegen gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat cliënt de betalingsachterstand geheel heeft ingelopen.
 4. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 7 | Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting van de opdrachtgever die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 8 | Het verzetten van afspraken

 1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer 100% van de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
 2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een geplande behandelsessie worden de kosten van de sessie in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 9 | Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de (coaching) sessies.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 10 | Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een (coaching) sessie. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 5. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij/zij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Psychologiepraktijk Ilona Verstegen maakt. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, zijn eigen gedrag en de consequenties hiervan.
 6. Psychologiepraktijk Ilona Verstegen kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de door Psychologiepraktijk Ilona Verstegen verrichte werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.
 7. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheidssituatie. Het volgen van een sessie of het vragen van advies aan Psychologiepraktijk Ilona Verstegen dient nimmer te worden gezien als vervanging voor het raadplegen van een arts
 8. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 9. Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van de voor behandeling relevante informatie eigen verantwoordelijkheid en voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11 | Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Psychologiepraktijk Ilona Verstegen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Psychologiepraktijk Ilona Verstegen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan: een storing bij een computer of ander apparaat; virusinfectie of computervredebreuk door derden; internet- en stroomstoring; weersinvloeden; verkeersstoringen; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; oorlog en rellen; belemmeringen door derden; werkstakingen; brand; diefstal; overheidsmaatregelen; ziekte van de therapeut. Psychologiepraktijk Ilona Verstegen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.
 2. In geval van ziekte of tijdelijke – of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer zal door deze gestreefd worden naar vervanging door een derde. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer, van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, (zaak)schade kan doen gelden.
 3. Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan stelt Psychologiepraktijk Ilona Verstegen de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 12 | Klachtenprocedure

 1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.
 3. Psychologiepraktijk Ilona Verstegen voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Indien de opdrachtgever en opdrachtnemer samen niet tot een oplossing komen kan de opdrachtgever zich wenden tot de vertrouwenspersoon van de NFG.

Artikel 13 | Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan welk bevoegd is in de woonplaats van de opdrachtnemer.

Roermond, mei 2018